Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Opdrachtnemer : Colour My Event
Opdrachtgever : de wederpartij van opdrachtnemer.
Overeenkomst : de overeenkomst tot dienstverlening.
Toeleverancier : degene die zich direct of indirect jegens opdrachtnemer heeft verbonden om diensten te leveren en of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging.
Activiteiten : alle programma’s en evenementen welke door opdrachtnemer worden georganiseerd.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan toeleveranciers dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in de context van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de context van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen zijn, zowel schriftelijk als mondeling, steeds vrijblijvend.
2. De opdrachtnemer zal de overeenkomst met de opdrachtgever schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever sturen. De opdrachtgever zorgt ervoor dat een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen na dagtekening bij de opdrachtnemer is.
3. Aanvullende of gewijzigde afspraken na ondertekening zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Meerwerk zullen wij afzonderlijk in rekening brengen.
Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en of aan SENA af te dragen gelden.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
9. Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, behoudens tegenbewijs door de partij die zich er op beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.
De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtnemer bevestigt heeft dat opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard en aan de daarbij gestelde voorwaarden heeft voldaan, dan wel op het moment dat opdrachtnemer uitvoering geeft aan de opdracht.
In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via een website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door opdrachtgever ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en of de elektronische databases van de opdrachtgever als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, behoudens tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel 3A E-mailberichten
1. Een overeenkomst per e-mailbericht wordt in het kader van de algemene voorwaarden gelijk gesteld aan een schriftelijke overeenkomst.
Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van dergelijke berichten zullen de elektronische databases van opdrachtnemer dwingend bewijs opleveren.
E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een toeleverancier.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
5. Indien er van overheidswege vergunningen en of ontheffingen vereist zijn ter zake van de uit te voeren activiteit zorgt de opdrachtgever ervoor dat deze ook daadwerkelijk aanwezig zijn. De kosten van het aanvragen zijn voor rekening van opdrachtgever.
6. Opdrachtgever verklaart hierbij uitdrukkelijk dat alle gevolgen die voortvloeien uit het niet (meer) hebben van de vergunningen en of ontheffingen voor zijn rekening zijn.
7. Het is niet toegestaan om beeld- en of geluidsopnamen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer te maken.
8. Indien door opdrachtnemer ingeschakelde toeleveranciers in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
9. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de presentaties van de artiest/beroepsbeoefenaar.
10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van toeleveranciers, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
11. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van opdrachtgever ten gevolge van schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen en/of nalaten van toeleveranciers.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
5. Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
6. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 7 Betaling, rente en incassokosten
1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders is overeengekomen – door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bank- of gironummer ten name van opdrachtnemer te Rhoon.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdrachtgever ter voorfinanciering een voorschot van betaling van maximaal 100% van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 75% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bankrekening van opdrachtnemer te zijn binnengekomen.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, als bedoeld in lid 1, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
8. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Intellectueel Eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op alle door opdrachtgever ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) opdracht, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentaires, ideeën, activiteiten, ontwerpen en of andere (schriftelijke of digitale) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan toeleveranciers kenbaar te maken.

Artikel 9 Klachten
Klachten met betrekking tot de door opdrachtnemer georganiseerde activiteiten dienen binnen 7 dagen na afloop van de activiteiten c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij opdrachtnemer te worden ingediend. Klachten die na dit termijn binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10 Annulering
1. De opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst per aangetekend schrijven aan opdrachtnemer mee te delen.
Indien de opdrachtgever de met opdrachtnemer afgesloten overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever het totaal te factureren bedrag aan opdrachtnemer verschuldigd.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart opdrachtnemer volledig voor iedere aanspraak van enige derde, die voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 11 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde direct na levering van de hoofddienst c.q. voltooiing van de opdracht in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. In geval van aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel van de opdrachtgever c.q. deelnemer, beperkt deze aansprakelijkheid zich tot een vergoeding van maximaal € 1.250.000,–.
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade of letsel ten gevolge van allergische reacties op de gebruikte grime-producten en glittertatoeage producten, tenzij de opdrachtgever voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven dat er sprake is van (mogelijke) allergische reactie op bepaalde specifieke stoffen.
7. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- of annuleringsverzekering.
8. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en of tijdens een activiteit. Toestemming van Opdrachtnemer om alcohol te nuttigen voorafgaande en of tijdens een activiteit betekent niet dat opdrachtnemer hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en of letsel.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en of zaken gedurende de uitvoering van de opdracht.
10. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en of verlies van de door opdrachtnemer of door toeleveranciers – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, evenals voor schade aan en of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de artiest/beroepsbeoefenaar. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 13 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) en tijdige nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Indien door overmacht tijdige nakoming onmogelijk is en opschorting niet mogelijk is daar het een fatale termijn betrof, is de overeenkomst automatisch ontbonden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, behoudens het gestelde in lid 6.
6. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet, of het toepasselijke internationale verdrag, bevoegde rechter.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Van toepassing is steeds die versie van de voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
2. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.colourmyevent.nl van de opdrachtnemer en zijn te allen tijde op te vragen bij de opdrachtnemer.
3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.